درباره سایان بیزینس
1397/05/07

تولید کننده و سرویس دهنده نرم افزار های مالی و ERP, CRM, PLM, HRM, BPM, ...

Certifiable

We think the most important value in work is our credit in the opinion of customers. Best output is not just a word to CyanCoders, it's our ideology in projects handling.

Youthful

This company was established in February 2014. Now we are handling big Website and Mobile projects in this company with our young and creative colleagues.

Advanced

Professional in Branding and online marketing. Expert at design standards like Material & Flat design. Android & IOS programing, Web designing, Enterprise system design.

New

Java EE, Spring security, Spring boot, Python, Django, Angular, React, Vue, Oracle, Tomcat, GlassFish, ...

 

SayanBusiness

متد هایی که مبتنی بر کار گروهی هستند(قسمت...

همانطور که میدانیم،روش های مبتنی بر کار گروهی ،همواره کارایی بسیاری داشته...

ادامه مطلب

متد هایی که مبتنی بر کار گروهی هستند(قسمت...

این مقاله یک مقدمه برای بیان اهمیت بالای کاربرها و ارتباط بین...

ادامه مطلب

نیاز های مدل سازی یک پروژه

این مبحث،روند جمع آوری حقایق در مورد پروژه یک سیستم ،آماده سازی...

ادامه مطلب